Görev ve Yetkiler
26 Mayıs 2021


19.06.2020 tarihli Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarının Görevlerine Dair Yönerge

Ağız ve Diş Sağlığı Dairesi Başkanlığı

MADDE 5 - (1) Ağız ve diş sağlığı dairesi başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Her türlü koruyucu ve tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmetlerini planlamak,

b) Kamuya, gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık tesislerinin uygunluk belgesi, tescil, ruhsat, faaliyet ve ruhsat iptali işlemlerini yürütmek,

c) Ağız ve diş sağlığı hizmetleriyle ilgili hizmet standartlarını belirlemek,

ç) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili sağlık mesleklerini tanımlamak, standartlarını belirlemek, sağlık meslek mensuplarının görev analizlerini yapmak veya yaptırmak,

d) Yeni kurulan diş tabibi odalarının kuruluşunu onaylamak, diş tabibi odalarına üye diş tabiplerinin üye listesinin güncellenmesi işlemlerini yürütmek,

e) Bakanlığa bağlı ağız ve diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerine ve diş tedavi ve protez merkezlerinin bazı bölümlerine ad verilmesi ile tabela standartlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

f) Bakanlığa bağlı ağız ve diş sağlığı hizmeti verilecek sağlık tesislerinin yatırım programıyla ilgili görüş vermek,

g) Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve çıktılarının analiz edilmesi işlemlerini yürütmek,

ğ) Aile diş hekimliği uygulamasıyla ilgili fizibilite çalışmaları ve raporların hazırlanması işlemlerini yürütmek,

h) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.